Algemene voorwaarden en Disclaimer & Copyright

PDF 

 • Algemene voorwaarden zakelijk/particulier
 • Algemene voorwaarden steiger bouw/verhuur
 • disclaimer copyright 
 • Inkoop voorwaarden

Algemene voorwaarden Particulier 


Algemene voorwaardenArtikel 

1 - Definities

 1. Opdrachtnemer: De gebruiker van deze voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk of levering van producten.
 3. Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werk of levering van producten.
 5. Werk: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken zaken.
 6. Meerwerk: Al het werk dat buiten de overeenkomst valt, waaronder extra werk ten gevolge van onvoorziene omstandigheden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en zijn van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen van opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Een van het aanbod afwijkende aanvaarding geldt als een nieuw aanbod. Aanvaarding hiervan zal slechts het geval zijn indien schriftelijk door opdrachtnemer bevestigd.
 3. In geval van een afwijkende aanvaarding op ondergeschikte punten, komt daarentegen conform deze afwijkende aanvaarding wel een overeenkomst tot stand, tenzij de opdrachtnemer onmiddellijk protesteert.
 4. Deze algemene voorwaarden prevaleren altijd. Indien de opdrachtgever deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt, komt er geen overeenkomst tot stand.
 5. Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever wanneer er met zijn toestemming een aanvang wordt gemaakt met het werk, ongeacht of deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn verworpen door opdrachtgever. Er komt alsdan een overeenkomst tot stand conform het aanbod van opdrachtnemer.

Artikel 3 - Aanbod (c.q. offerte)

 1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan.
 2. De opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken zolang deze door de opdrachtnemer niet op schrift of per email zijn bevestigd. Dit neemt niet weg dat beide partijen de mogelijkheid hebben om de totstandkoming van de overeenkomst door andere middelen te bewijzen.
 3. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en daarom kan herroeping slechts geschieden onmiddellijk na de aanvaardig van opdrachtgever.
 4. Elk aanbod voor werk is een ondeelbaar geheel en kan derhalve slechts als geheel worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4 - Prijs en prijswijzigingen

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na het sluiten van de overeenkomst de volgende extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
  • extra kosten die het gevolg zijn van (on)voorziene kostenverhogende omstandigheden, die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, mits de opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk voor de noodzaak van een prijsverhoging waarschuwt.
  • extra kosten welke het gevolg zijn van de door opdrachtgever onjuiste verschafte gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, tenzij opdrachtnemer de onjuistheid van de gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken.
  • extra kosten welke het gevolg zijn van fouten in de offerte, mits deze fouten bij de opdrachtgever bekend waren en deze heeft verzuimd ze te melden aan opdrachtnemer. Met extra kosten worden die kosten bedoeld die niet zijn verdisconteerd in de prijs.
 2. In geval van de eerste grond van het bepaalde in lid 2, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, mits de prijsverhoging plaats vindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Tenzij dit uitdrukkelijk door opdrachtnemer is aangegeven kunnen aan door haar verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerken en dergelijke door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, tenzij anders overeengekomen, tot stand door aanvaarding van opdrachtgever van het aanbod van opdrachtnemer, door een exemplaar van de prijsopgave ondertekend te retourneren naar opdrachtnemer of electronisch te bevestigen per e-mail.
 2. Indien opdrachtgever zonder aanvaarding van het aanbod de opdrachtnemer een aanvang laat maken met het uitvoeren van het werk of levering waarop het aanbod betrekking had, wordt opdrachtgever geacht het aanbod conform de offerte te hebben aanvaard.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst.

 1. Opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten en/of de goederen te leveren.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens, al dan niet op verzoek van opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
 4. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7 - Meer- en minderwerk

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering te brengen op het totaalbedrag van het werk.
 2. Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.
 3. In geval van meerwerk wordt er bovenop het totaalbedrag van het meerwerk een toeslag van 10% in rekening gebracht gezien de extra kosten die met meerwerk gepaard gaan.
 4. Opdrachtnemer dient opdrachtgever tijdig te waarschuwen voor de prijsverhoging ten gevolge van het door opdrachtgever gewenste meerwerk, tenzij deze de noodzaak van een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.
 5. Indien bij de eindafrekening blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
 6. Wijzigingen in de overeenkomst zullen zoveel mogelijk schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de opdrachtnemer en opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

Artikel 8 - Opzegging van de overeenkomst

De opdrachtgever die geen consument is, is bevoegd de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien daartoe, naar het oordeel van opdrachtnemer, een gewichtige reden bestaat.

 1. In geval van opzegging door opdrachtgever zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de opdrachtnemer van het reeds voltooide werk en/of leveringen. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door de opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben gemaakt.
 2. Het bovenstaande laat onverlet het recht van opdrachtnemer om uit andere hoofde schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 - Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-volledig, te laat of gebrekkig nakomt.
 • opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 10 - Oplevering en opleveringstermijn

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en dat deze het werk heeft aanvaard. Kleine onvolkomenheden zullen geen reden zijn voor afwijzing van het werk.

 1. Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd:
  1. wanneer de opdrachtgever niet binnen 14 dagen, nadat de opdrachtnemer de opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat het werk voltooid is, het werk keurt en (al dan niet onder voorbehoud) aanvaardt dan wel weigert onder aanwijzing van de gebreken.
  2. wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht (weer) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.c. door betaling van de opdrachtgever van de eindfactuur.
 2. De kennisgeving van de opdrachtnemer dat het werk klaar is om te worden opgeleverd kan bestaan uit een schriftelijke of mondelinge mededeling dan wel uit het toezenden van een eindfactuur.
 3. De overeengekomen opleveringstermijn is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer middels een ingebrekestelling de gelegenheid te bieden om diens verplichtingen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen. Indien de opdrachtnemer tijdens de uitvoering voorziet dat de opleveringstermijn zal worden overschreden, doet hij hiervan terstond mededeling aan opdrachtgever onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding.
 4. Een door opdrachtnemer opgegeven termijn waarbinnen voltooiing van het door de opdrachtnemer uit te voeren werk plaats had moet vinden, wordt uitgesteld met de tijd dat uitvoering niet kan plaatsvinden tengevolge van overmacht, tussentijdse opdrachtwijzigingen en/of het niet beschikbaar stellen van voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie door opdrachtgever en/of derden.
 5. Zolang opdrachtgever een overeengekomen verplichting niet nakomt, heeft opdrachtnemer het recht om de eventueel overeengekomen uitvoeringstermijn op te schorten. Deze opschortingbevoegdheid heeft opdrachtnemer ook indien opdrachtgever een of meer betalingstermijnen heeft overschreden.
 6. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk opgeleverd op of omstreeks deze datum.
 7. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 - Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn. Na deze termijn is de opdrachtgever 1,5 % rente per maand verschuldigd over het opeisbare bedrag. Hierbij wordt een gedeelte van de maand als hele maand gerekend.
 2. Alle incassokosten ten gevolge van niet-tijdig betaalde bedragen, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
 3. Opdrachtgever is in geval van een klacht en/of vermeend gebrek slechts gerechtigd het bedrag in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte.
 4. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige dan al niet betwiste vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer, voor zover de opdrachtgever geen consument is.
 5. In geval betaling in termijnen is overeengekomen en opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke is, is opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 6. Verplichtingen van opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van:
  • liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of in geval opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden komt.
  • omzetting in een andere rechtsvorm van het bedrijf van de opdrachtgever of in geval van overdracht van het bedrijf aan een derde.
  • de verplaatsing van de plaats van vestiging en/of woonplaats naar het buitenland.
 7. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot uitvoering van de vereenkomst dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Indien opdrachtgever niet de verlangde vooruitbetaling voldoet of de verlangde zekerheid op genoegzame wijze (ter beoordeling door opdrachtnemer) aantoont, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht, tenzij de schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immaterile schade, bedrijfsschade of milieuschade.
 3. Opdrachtnemer is voor gedragingen van ondergeschikten op gelijke wijze aansprakelijk als voor eigen gedragingen.
 4. Opdrachtnemer is voor de gedragingen van onderaannemers niet aansprakelijk.
 5. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in zaken die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
 7. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.
 8. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
 9. De opdrachtgever die geen consument is, vrijwaart opdrachtnemer van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
 10. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer ter zake van dit risico te vrijwaren.
 11. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is opdrachtnemer nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan 25% van de geleden schade met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van het betreffende werk. In geval opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.
 12. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen een maand nadat de schade is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen een jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 13 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor deze niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  • Tekort aan personeel bij opdrachtnemer.
  • Stakingen in andere bedrijven.
  • Wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer.
  • Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen.
  • Niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers.-
  • Algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. In geval van overmacht is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer verplicht tot het vergoeden van de schade die opdrachtgever dientengevolge lijdt.
 5. Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten.

Artikel 14 - Garantiebepalingen

 1. Opdrachtnemer garandeert dat het aan hem opgedragen werk deugdelijk zal worden uitgevoerd en zal voldoen aan de toepasselijke normen en praktijkrichtlijnen.
 2. Buiten de garantie vallen:- Gebreken die het gevolg zijn van ongeschiktheid van of gebreken aan zaken afkomstig van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.
  1. Gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
  2. Kleine onvolkomenheden in het opgeleverde werk, die nauwelijks zichtbaar zijn en die de deugdelijkheid van het werk niet aantasten.
  3. Gebreken die zijn ontstaan doordat de opdrachtgever heeft gewenst het werk op een bepaalde manier uit te laten voeren, ondanks de waarschuwing van opdrachtnemer voor de kans op het ontstaan van gebreken.
  4. Gebreken die zijn ontstaan doordat de opdrachtgever niet voldoende of niet het juiste onderhoud heeft gepleegd aan het opgeleverde werk.
  5. Afwijkingen van door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever getoonde of verstrekte modellen, monsters of voorbeelden. Deze worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
  6. Gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage. Onder normale slijtage wordt in ieder geval verstaan veroudering en verkleuring.
  7. Gebreken ontstaan door andere oorzaken welke niet toe te rekenen zijn aan de opdrachtnemer, waaronder in ieder geval onjuist gebruik, vandalisme en extreme weersinvloeden.
 3. De termijn van garantie gaat in op de dag van oplevering. Indien en zolang de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan opdrachtnemer heeft voldaan, kan hij geen aanspraak maken op enigerlei garantie.
 4. Opdrachtnemer kan gedurende de garantieperiode het volgende eisen:- uitvoering van het werk, dat nog niet is uitgevoerd, maar wel deel uitmaakt van de offerte - herstel van het opgeleverde werk, tenzij opdrachtnemer hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen - vervanging van het opgeleverde werk. Opdrachtgever heeft geen recht op herstel of vervanging indien dit niet mogelijk is of niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd. Wat betreft vervanging geldt voorts dat het gebrek in het opgeleverde werk vervanging dient te rechtvaardigen. Het recht op vervanging vervalt indien, na het tijdstip dat de opdrachtgever redelijkerwijs met teruggave rekening moet houden, het opgeleverde werk gebreken begint te vertonen, doordat de opdrachtgever niet als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd. De rechten zoals hierboven vermeld komen de consument toe onverminderd de rechten of vorderingen voortvloeiende uit de wet.
 5. Vervangingskosten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever een consument is.
 6. Voor zover dat in redelijkheid kan worden geist, zullen gebreken binnen drie weken, na melding aan de opdrachtnemer, worden hersteld. Afhankelijk van het gebrek kan de termijn per geval worden aangepast.
 7. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantietermijn beperkt tot de garantietermijn die door de producent van de zaak wordt gehanteerd.
 8. Het recht op garantie vervalt indien:
  1. De opdrachtgever de gebreken niet binnen een termijn van 2 weken, nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken aan de opdrachtnemer heeft gemeld. Voor consumenten geldt een termijn van 2 maanden, die begint te lopen vanaf de dag van ontdekking.
  2. De opdrachtgever aan het opgeleverde werk werkzaamheden, waaronder reparaties, wijzigingen en toevoegingen, heeft verricht of heeft laten verrichten, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 15 - Eigendoms- en auteursrechten

 1. De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, e.d. blijven haar eigendom.
 2. Alle gevestigde rechten met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke worden voorbehouden en dienen te worden geerbiedigd.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van opdrachtnemer te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde maar nog niet verwerkte materialen, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van opdrachtnemer rust, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij de opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.
 3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd de geleverde zaken bij opdrachtgever of bij derden die de zaak voor opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden in beginsel voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden bedrijf/zakelijk

Inkoop voorwaarden

Algemene voorwaarden steiger bouw/verhuur

Disclaimer en copyright


Algemene voorwaarden Artikel 

1 - Definities

 1. Opdrachtnemer: De gebruiker van deze voorwaarden.

 2. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, zijnde een natuurlijke persoon of

  een rechtspersoon, die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten

  van werk of levering van producten.

 3. Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, die niet handelt in

  de uitoefening van beroep of bedrijf.

 4. Overeenkomst: Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het

  verrichten van werk of levering van producten.

 5. Werk: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen

  werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken zaken.

 6. Meerwerk: Al het werk dat buiten de overeenkomst valt, waaronder extra werk ten


gevolge van onvoorziene omstandigheden.


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en zijn van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen van opdrachtnemer en opdrachtgever.

 2. Een van het aanbod afwijkende aanvaarding geldt als een nieuw aanbod. Aanvaarding hiervan zal slechts het geval zijn indien schriftelijk door opdrachtnemer bevestigd.

 3. In geval van een afwijkende aanvaarding op ondergeschikte punten, komt daarentegen conform deze afwijkende aanvaarding wel een overeenkomst tot stand, tenzij de opdrachtnemer onmiddellijk protesteert.

 4. Deze algemene voorwaarden prevaleren altijd. Indien de opdrachtgever deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt, komt er geen overeenkomst tot stand.

 5. Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever wanneer er met zijn toestemming een aanvang wordt gemaakt met het werk, ongeacht of deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn verworpen door opdrachtgever. Er komt alsdan een overeenkomst tot stand conform het aanbod van opdrachtnemer.

Artikel 3 - Aanbod (c.q. offerte)

 1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan.

 2. De opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken zolang deze door de

  opdrachtnemer niet op schrift of per email zijn bevestigd. Dit neemt niet weg dat beide partijen de mogelijkheid hebben om de totstandkoming van de overeenkomst door andere middelen te bewijzen.

 3. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en daarom kan herroeping slechts geschieden onmiddellijk na de aanvaardig van opdrachtgever.

 4. Elk aanbod voor werk is een ondeelbaar geheel en kan derhalve slechts als geheel


worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.


Artikel 4 - Prijs en prijswijzigingen

1. Opdrachtnemer is bevoegd om na het sluiten van de overeenkomst de volgende extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:

o extra kosten die het gevolg zijn van (on)voorziene kostenverhogende omstandigheden, die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, mits de opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk voor de noodzaak van een prijsverhoging waarschuwt.

o extra kosten welke het gevolg zijn van de door opdrachtgever onjuiste verschafte gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, tenzij opdrachtnemer de

onjuistheid van de gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te

ontdekken.
o extra kosten welke het gevolg zijn van fouten in de offerte, mits deze fouten bij de

opdrachtgever bekend waren en deze heeft verzuimd ze te melden aan opdrachtnemer. Met extra kosten worden die kosten bedoeld die niet zijn verdisconteerd in de prijs.

 1. In geval van de eerste grond van het bepaalde in lid 2, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, mits de prijsverhoging plaats vindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst.

 2. Tenzij dit uitdrukkelijk door opdrachtnemer is aangegeven kunnen aan door haar verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerken en dergelijke door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst.

 1. De overeenkomst komt, tenzij anders overeengekomen, tot stand door aanvaarding van opdrachtgever van het aanbod van opdrachtnemer, door een exemplaar van de prijsopgave ondertekend te retourneren naar opdrachtnemer of electronisch te bevestigen per e-mail.

 2. Indien opdrachtgever zonder aanvaarding van het aanbod de opdrachtnemer een aanvang laat maken met het uitvoeren van het werk of levering waarop het aanbod betrekking had, wordt opdrachtgever geacht het aanbod conform de offerte te hebben aanvaard.

 1. Opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten en/of de goederen te leveren.

 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens, al dan niet op verzoek van opdrachtnemer.

 3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

 4. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7 - Meer- en minderwerk

1. Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering te brengen op het totaalbedrag van het werk.


 1. Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

 2. In geval van meerwerk wordt er bovenop het totaalbedrag van het meerwerk een toeslag van 10% in rekening gebracht gezien de extra kosten die met meerwerk gepaard gaan.

 3. Opdrachtnemer dient opdrachtgever tijdig te waarschuwen voor de prijsverhoging ten gevolge van het door opdrachtgever gewenste meerwerk, tenzij deze de noodzaak van een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.

 4. Indien bij de eindafrekening blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.


6. Wijzigingen in de overeenkomst zullen zoveel mogelijk schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de opdrachtnemer en opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

Artikel 8 - Opzegging van de overeenkomst

De opdrachtgever die geen consument is, is bevoegd de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien daartoe, naar het oordeel van opdrachtnemer, een gewichtige reden bestaat.

1. In geval van opzegging door opdrachtgever zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de opdrachtnemer van het reeds voltooide werk en/of leveringen. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door de opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs


berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de

opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben gemaakt.
2. Het bovenstaande laat onverlet het recht van opdrachtnemer om uit andere hoofde

schadevergoeding te vorderen.


Artikel 9 - Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-volledig, te laat of gebrekkig nakomt.

 • opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 10 - Oplevering en opleveringstermijn

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en dat deze het werk heeft aanvaard. Kleine onvolkomenheden zullen geen reden zijn voor afwijzing van het werk.

1. Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd:

1. wanneer de opdrachtgever niet binnen 14 dagen, nadat de opdrachtnemer de opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat het werk voltooid is, het werk keurt

en (al dan niet onder voorbehoud) aanvaardt dan wel weigert onder aanwijzing

van de gebreken.
2. wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht (weer) in

gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.c. door betaling van de opdrachtgever van de eindfactuur.

 1. De kennisgeving van de opdrachtnemer dat het werk klaar is om te worden opgeleverd kan bestaan uit een schriftelijke of mondelinge mededeling dan wel uit het toezenden van een eindfactuur.

 2. De overeengekomen opleveringstermijn is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer middels een ingebrekestelling de gelegenheid te bieden om diens verplichtingen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen. Indien de opdrachtnemer tijdens de uitvoering voorziet dat de opleveringstermijn

zal worden overschreden, doet hij hiervan terstond mededeling aan opdrachtgever onder

vermelding van de vermoedelijke aanleiding.

 1. Een door opdrachtnemer opgegeven termijn waarbinnen voltooiing van het door de

  opdrachtnemer uit te voeren werk plaats had moet vinden, wordt uitgesteld met de tijd dat uitvoering niet kan plaatsvinden tengevolge van overmacht, tussentijdse opdrachtwijzigingen en/of het niet beschikbaar stellen van voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie door opdrachtgever en/of derden.

 2. Zolang opdrachtgever een overeengekomen verplichting niet nakomt, heeft opdrachtnemer het recht om de eventueel overeengekomen uitvoeringstermijn op te schorten. Deze opschortingbevoegdheid heeft opdrachtnemer ook indien opdrachtgever een of meer betalingstermijnen heeft overschreden.

 3. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk opgeleverd op of omstreeks deze datum.

 4. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 - Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn. Na deze termijn is de opdrachtgever 1,5 % rente per maand verschuldigd over het opeisbare bedrag. Hierbij wordt een gedeelte van de maand als hele maand gerekend.

 2. Alle incassokosten ten gevolge van niet-tijdig betaalde bedragen, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

 3. Opdrachtgever is in geval van een klacht en/of vermeend gebrek slechts gerechtigd het bedrag in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte.

 4. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige dan al niet betwiste vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer, voor zover de opdrachtgever geen consument is.

 5. In geval betaling in termijnen is overeengekomen en opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke is, is opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

 6. Verplichtingen van opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van:

o liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of in geval opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden komt.

o omzetting in een andere rechtsvorm van het bedrijf van de opdrachtgever of in geval van overdracht van het bedrijf aan een derde.

o de verplaatsing van de plaats van vestiging en/of woonplaats naar het buitenland.

7. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot uitvoering van de vereenkomst dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Indien opdrachtgever niet de verlangde vooruitbetaling voldoet of de verlangde zekerheid op genoegzame wijze (ter beoordeling door opdrachtnemer) aantoont, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke

tussenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht, tenzij de schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld.

 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immaterile schade, bedrijfsschade of milieuschade.

 3. Opdrachtnemer is voor gedragingen van ondergeschikten op gelijke wijze aansprakelijk als voor eigen gedragingen.

 1. Opdrachtnemer is voor de gedragingen van onderaannemers niet aansprakelijk.

 2. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in zaken die door

  hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt.

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de

  uitvoeringstermijn.

 4. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of

  gereedschappen die zich op het werk bevinden.

 5. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of

  indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

 6. De opdrachtgever die geen consument is, vrijwaart opdrachtnemer van alle succesvolle

  aanspraken van derden ter zake van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

 7. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer ter zake van dit risico te vrijwaren.


 1. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is opdrachtnemer nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan 25% van de geleden schade met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van het betreffende werk. In geval opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.

 2. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen een maand nadat de schade is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen een jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.


Artikel 13 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor deze niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

o Tekort aan personeel bij opdrachtnemer.
o Stakingen in andere bedrijven.
o Wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer. o Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen.
o Niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers.-
o Algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.

 1. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

 2. In geval van overmacht is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer verplicht tot het vergoeden van de schade die opdrachtgever dientengevolge lijdt.

 3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn

verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten.

Artikel 14 - Garantiebepalingen

 1. Opdrachtnemer garandeert dat het aan hem opgedragen werk deugdelijk zal worden uitgevoerd en zal voldoen aan de toepasselijke normen en praktijkrichtlijnen.

 2. Buiten de garantie vallen:- Gebreken die het gevolg zijn van ongeschiktheid van of gebreken aan zaken afkomstig van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.

1. Gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.

 1. Kleine onvolkomenheden in het opgeleverde werk, die nauwelijks zichtbaar zijn en die de deugdelijkheid van het werk niet aantasten.

 2. Gebreken die zijn ontstaan doordat de opdrachtgever heeft gewenst het werk op een bepaalde manier uit te laten voeren, ondanks de waarschuwing van opdrachtnemer voor de kans op het ontstaan van gebreken.

 3. Gebreken die zijn ontstaan doordat de opdrachtgever niet voldoende of niet het juiste onderhoud heeft gepleegd aan het opgeleverde werk.

 4. Afwijkingen van door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever getoonde of verstrekte modellen, monsters of voorbeelden. Deze worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

 5. Gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage. Onder normale slijtage wordt in ieder geval verstaan veroudering en verkleuring.

 6. Gebreken ontstaan door andere oorzaken welke niet toe te rekenen zijn aan de opdrachtnemer, waaronder in ieder geval onjuist gebruik, vandalisme en extreme weersinvloeden.

 1. De termijn van garantie gaat in op de dag van oplevering. Indien en zolang de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan opdrachtnemer heeft voldaan, kan hij geen aanspraak maken op enigerlei garantie.

 2. Opdrachtnemer kan gedurende de garantieperiode het volgende eisen:- uitvoering van het werk, dat nog niet is uitgevoerd, maar wel deel uitmaakt van de offerte - herstel van het opgeleverde werk, tenzij opdrachtnemer hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen - vervanging van het opgeleverde werk. Opdrachtgever heeft geen recht op herstel of vervanging indien dit niet mogelijk is of niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd. Wat betreft vervanging geldt voorts dat het gebrek in het opgeleverde werk vervanging dient te rechtvaardigen. Het recht op vervanging vervalt indien, na het tijdstip dat de opdrachtgever redelijkerwijs met teruggave rekening moet houden, het opgeleverde werk gebreken begint te vertonen, doordat de opdrachtgever niet als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd. De rechten zoals hierboven vermeld komen de consument toe onverminderd de rechten of vorderingen voortvloeiende uit de wet.

 3. Vervangingskosten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever een consument is.

 4. Voor zover dat in redelijkheid kan worden geist, zullen gebreken binnen drie weken, na melding aan de opdrachtnemer, worden hersteld. Afhankelijk van het gebrek kan de termijn per geval worden aangepast.

 5. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantietermijn beperkt tot de garantietermijn die door de producent van de zaak wordt gehanteerd.

 6. Het recht op garantie vervalt indien:

 1. De opdrachtgever de gebreken niet binnen een termijn van 2 weken, nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken aan de opdrachtnemer heeft gemeld. Voor consumenten geldt een termijn van 2 maanden, die begint te lopen vanaf de dag van ontdekking.

 2. De opdrachtgever aan het opgeleverde werk werkzaamheden, waaronder reparaties, wijzigingen en toevoegingen, heeft verricht of heeft laten verrichten, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 15 - Eigendoms- en auteursrechten

 1. De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, e.d. blijven haar eigendom.

 2. Alle gevestigde rechten met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke worden voorbehouden en dienen te worden geerbiedigd.

 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van opdrachtnemer te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde maar nog niet verwerkte materialen, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

 2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van opdrachtnemer rust, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij de opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.

 3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd de geleverde zaken bij opdrachtgever of bij derden die de zaak voor opdrachtgever houden, weg te halen of weg


te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke blijft.


Artikel 17 - Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen worden in beginsel voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Inkoop voorwaarden Artikel 

1 - Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:

 1. Contractant: De gebruiker van deze algemene inkoopvoorwaarden.

 2. Inkoopvoorwaarden: De Algemene Voorwaarden van inkoop en onderaanneming

  waarvan contractant de gebruiker is;

 3. Hoofdaannemingsovereenkomst: De overeenkomst tussen contractant en diens

  opdrachtgever.

 4. Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon, in opdracht van contractant werk

  uitvoert of zaken of diensten levert.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen contractant en opdrachtnemer en zijn van toepassing op alle overige handelingen en

rechtshandelingen van contractant en opdrachtnemer.

 1. De verbintenissen van de opdrachtnemer ten opzichte van contractant zullen volkomen

  gelijk zijn aan de verbintenissen van contractant welke volgen uit de hoofdaannemingsovereenkomst. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en de hoofdaannemingsovereenkomst, prevaleert hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

 2. Aanvullende en/of afwijkende bepalingen - al dan niet van ondergeschikte betekenis - zijn pas van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door contractant en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

 3. Na ontvangst van de offerte wordt door contractant een orderbevestiging gestuurd naar de opdrachtnemer. Hierin worden eventueel aanvullen en/of afwijkende bepalingen in beginsel uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien dit laatste het geval dan geldt het orderbevestiging als een nieuw aanbod. De opdrachtnemer dient deze binnen 8 dagen na ontvangst ondertekend te retourneren aan contractant. Na het verstrijken van deze termijn, wordt de orderbevestiging geacht te zijn aanvaard.

 4. Op alle overeenkomsten van contractant zijn, naast deze algemene voorwaarden, van toepassing:

 1. alle op de overeenkomst betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen (van het bestek) en de daarbij behorende tekeningen en berekeningen, evenals de bijbehorende processen-verbaal en/of staten van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen;

 2. de bepalingen van de hoofdaannemingsovereenkomst, voor zover verband houdend met de levering of het werk waartoe de opdrachtnemer zich jegens contractant heeft verplicht krachtens de overeenkomst.

Bij onderlinge tegenstrijdigheden van het genoemde onder a en b, vindt het genoemde onder a voorrang.

1. Deze algemene voorwaarden prevaleren altijd. Indien de opdrachtnemer deze algemene


voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt, komt er geen overeenkomst tot stand.
2. Eventuele van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer

worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3 - Offertes (c.q. prijsopgaven)

 1. Zowel een mondelinge als een schriftelijke offerte (c.q. prijsopgave) van de opdrachtnemer is bindend en onherroepelijk.

 2. De eventuele kosten die voor de opdrachtnemer aan het doen van een offerte c.q. prijsopgave verbonden zijn, komen niet voor rekening van contractant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat het werk of opdracht, in verband waarmee de overeenkomst is gesloten, doorgang vindt.

 2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door de medewerkers van contractant of door haar ingeschakelde derden binden contractant alleen indien en voor zover deze door de bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 - Verplichtingen opdrachtnemer in verband met de uitvoering van het werk

 1. De opdrachtnemer is verplicht het door hem uit te voeren werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

 2. De opdrachtnemer is verplicht uitsluitend de door de aannemer gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.


 1. De opdrachtnemer is gehouden om ter uitvoering van het werk voldoende vakkundig personeel in te zetten.

 2. De opdrachtnemer dient zich te onthouden van prijsopgaven of aanbiedingen aan de contractant van contractant voor uitbreidingen of wijzigingen van het werk van contractant.


Artikel 6 - Verplichtingen opdrachtnemer in verband met wet- en regelgeving en andere voorschriften

 1. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke regelingen en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke contractant krachtens de hoofdaannemingsovereenkomst bij de uitvoering van het werk, waarvan het in deze overeenkomst omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen.

 2. De opdrachtnemer verplicht zich alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen, waaronder ook de hierboven bedoelde, voor zover betrekking hebbend op het door hem uit te voeren werk, na te leven en in acht te nemen.

Artikel 7 - Werkwijze

 1. Uitvoering en voortgang van de werkzaamheden dienen plaats te vinden in overleg met en op aanwijzing van de projectleider of uitvoerder van contractant. Het werkplan van contractant is hierbij maatgevend en bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 2. Indien de snelheid of een gewijzigde volgorde van de uit te voeren werkzaamheden een aanpassing van het werkplan wenselijk maakt, is opdrachtnemer gehouden overeenkomstig dit aangepaste werkplan zijn verplichting uit hoofde van de overeenkomst na te komen, zonder dat dit leidt tot enige aanspraak op extra betaling of schadevergoeding.

Artikel 8 - Inrichting werkterrein

 1. Contractant zorgt voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid van de locatie waar het werk dient te worden verricht.

 2. De opdrachtnemer is gehouden tot het verlenen van medewerking aan het schoonhouden van de werklocatie.

 3. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat het afval dat ontstaat bij de uitvoering van het werk, voor eigen rekening, wordt afgevoerd van het werkterrein.

 4. Het gevaarlijke afval dat ontstaat bij de uitvoering van het werk, dient door de opdrachtnemer voor zijn rekening te worden afgevoerd van het werkterrein en te worden

gedeponeerd op een daartoe bestemde plaats onder toezicht van de daartoe bevoegde instantie(s).

Artikel 9 - Aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien en voor zover er voor de werkzaamheden materialen benodigd zijn welke door contractant dienen te worden geleverd, zullen deze materialen op afroep aan de opdrachtnemer worden geleverd.

 2. De zorg voor de materialen genoemd in het eerste lid van dit artikel is voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Hij dient te zorgen voor een correcte ontvangst, opslag en transport van de materialen op het werk en voor eventuele retourzendingen.

 3. Indien voor de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden materiaal en/of gereedschappen worden gebruikt die door contractant ter beschikking zijn gesteld, zullen deze na uitvoering van de overeenkomst en overigens op eerste verzoek van contractant onverwijld worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin ze zijn geleverd. De


opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat met de toegeleverde materialen, materieel en gereedschappen op een correcte en zorgvuldige wijze wordt omgegaan en dient te zorgen voor een correcte ontvangst, opslag en transport daarvan. Ook mag de opdrachtnemer ze niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor ze bedoeld zijn.

4. De opdrachtnemer is verplicht de zaken afgescheiden te bewaren en ze als eigendom van contractant aan te merken.


Artikel 10 - Uitvoeringstermijn

 1. De levering van zaken, diensten en/of het tot stand brengen van een werk dient uitgevoerd te zijn voor de in overeenkomst genoemde datum. Deze termijn geldt als een fatale termijn.

 2. De opdrachtnemer heeft alleen recht op verlenging van de uitvoeringstermijn c.q. van de opleveringstermijn wanneer door overmacht, door voor rekening van contractant komende omstandigheden, of door wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat het aan hem opgedragen werk binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn wordt opgeleverd.

 3. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn c.q. van de opleveringstermijn is de opdrachtnemer aan contractant een schadevergoeding wegens te late oplevering verschuldigd gelijk aan de boete of de vertragingsschade, welke contractant aan diens opdrachtgever is verschuldigd. De door de opdrachtnemer verschuldigde schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen contractant de opdrachtnemer verschuldigd is.

 4. Indien de opdrachtnemer weet of vermoedt dat hij niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen dient hij dit onverwijld en onder opgave van redenen schriftelijk aan contractant te melden.

Artikel 11 - Oplevering en goedkeuring

 1. Oplevering van de door de opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden geschiedt, tenzij anders wordt overeengekomen, op de door aangegeven datum en volgens het werkplan van contractant.

 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer contractant het werk na inspectie schriftelijk heeft goedgekeurd. Goedkeuring en/of betaling ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid. Indien het werk door contractant niet wordt goedgekeurd zal de dit onder opgaaf van redenen aan de opdrachtnemer laten weten.

 3. De opdrachtnemer zal in geval van afkeuring door contractant op zijn eerste verzoek overgaan tot herstel of vervanging van het afgekeurde, zonder dat de opdrachtnemer het

recht heeft op enige extra vergoeding en onverminderd het recht van contractant op

vergoeding van de geleden schade.
4. Contractant heeft ingeval van afkeuring het recht haar betalingsverplichtingen jegens de

opdrachtnemer op te schorten, onverlet de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot vergoeding van verdere schade welke wij ten gevolge van afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan lijden of zullen lijden.

Artikel 12 - Onderhoudstermijn

 1. De onderhoudstermijn vangt aan op de dag van levering c.q. oplevering c.q. einde van de werkzaamheden.

 2. De opdrachtnemer zal gebreken die tijdens de onderhoudstermijn ontstaan, op eerste verzoek van contractant en binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen.

 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de onderhoudstermijn niet eindigen voordat de onderhoudstermijn die geldt tussen contractant en haar contractant is


geëindigd.

 1. Alle aan het herstel van een gebrek verbonden kosten komen voor rekening van de

  opdrachtnemer.

 2. Contractant is bevoegd het betreffende gebrek, op kosten van de opdrachtnemer, zelf te

  herstellen of doen te laten herstellen, indien hiervoor naar het oordeel van contractant gewichtige redenen bestaan. Contractant dient de opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.


Artikel 13 - Inspectie van te leveren zaken en diensten

 1. Voorafgaand aan de levering dient de opdrachtnemer zorgvuldig te onderzoeken of de aan contractant te leveren zaken en/of de voor contractant te verrichten werkzaamheden overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

 2. Indien contractant dat wenst, heeft zij en/of haar contractant het recht de zaken voor levering te (doen) onderzoeken. De opdrachtnemer dient hiertoe contractant of een ander bevoegd persoon in staat te stellen.

 3. Indien bij een onderzoek, zoals bedoeld in het tweede lid, wordt geconstateerd dat de zaken/de verrichtte werkzaamheden niet overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, is de opdrachtnemer gehouden alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de zaken/de verrichtte werkzaamheden alsnog in overeenstemming te laten brengen met hetgeen is overeengekomen, zonder dat contractant hiervoor extra vergoeding is verschuldigd.

Artikel 14 - Kwaliteit van te leveren zaken en diensten

Met inachtneming van hetgeen is overeengekomen tussen partijen, moeten de aan contractant te leveren zaken en de voor contractant te verrichten werkzaamheden:

1. voor wat betreft de hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit en anderszins met de inhoud van de overeenkomst overeenstemmen;


 1. van degelijke materialen zijn gemaakt en degelijk zijn uitgevoerd en derhalve vrij zijn van gebreken;

 2. in alle opzichten gelijk zijn aan monsters, modellen e.d. die door contractant en/of door de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld en/of verstrekt;

 3. de prestaties leveren zoals deze in de overeenkomst worden omschreven;

 4. geheel geschikt zijn voor het aan de leverancier bekend gemaakte doel;

 5. beschikken over de eigenschappen die door de opdrachtnemer zijn toegezegd;

 6. voldoen aan de hoogste (wettelijke) veiligheids- en kwaliteitsnormen.


Artikel 15 - Tijdstip levering van te leveren zaken en diensten

1. De opdrachtnemer zal leveren op de overeengekomen leveringsdatum.

 1. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, geldt de dag waarop deze termijn verstrijkt, als leveringsdatum. De leveringstermijn vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Levert de opdrachtnemer niet binnen de overeengekomen leveringstermijn dan is hij in verzuim, zonder dat hier een ingebrekestelling voor nodig is.

 2. Zodra de opdrachtnemer weet of verwacht dat de zaken niet tijdig geleverd kunnen worden en/of dat de werkzaamheden niet tijdig kunnen worden verricht of voltooid, dient hij contractant daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade en kosten die contractant door de vertraging, alsmede door het niet of te laat in kennis stellen, lijdt.

 3. De opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor boetes die contractant verschuldigd is aan de contractant ten gevolge van een te late levering door de opdrachtnemer.

Artikel 16 - Risico, risico-overgang en eigendomsovergang van te leveren zaken en diensten

 1. De zorg voor de te leveren zaken is voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

 2. De opdrachtnemer draagt tevens zorg voor eventuele retourzendingen.

 3. Indien contractant, om welke reden dan ook, niet in staat is de zaken op de

  overeengekomen leveringsdatum in ontvangst te nemen, zal de opdrachtnemer, op verzoek van contractant, de zaken (doen) bewaren, (doen) beveiligen en die maatregelen (doen) treffen, die nodig zijn om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen, alles voor zover in redelijkheid van de opdrachtnemer kan worden verlangd. De opdrachtnemer is gehouden de zaken als kennelijk eigendom van contractant op te slaan.

 4. Op het moment van levering, gaat de eigendom van en het risico voor de zaken/ het verrichte werk over op contractant. Wanneer zich echter het geval als bedoeld in het vorige lid voordoet, blijven de zaken en blijft het verrichte werk voor risico van de opdrachtnemer, totdat deze zijn bezorgd. De eigendom van de zaken/ het verrichte werk gaat wel op contractant over.

Artikel 17 - Beproeving van te leveren zaken en diensten

 1. Indien contractant dit wenselijk of noodzakelijk acht, heeft zij het recht de geleverde zaken en/of het verrichte werk binnen *** dagen na levering te (doen) beproeven. De opdrachtnemer zorgt er in dat geval voor dat contractant in verband met de beproeving over de benodigde faciliteiten kan beschikken, voor zover deze redelijkerwijs van de opdrachtnemer kunnen worden verlangd.

 2. Indien bij de beproeving blijkt dat het geleverde gebreken vertoont, is de opdrachtnemer verplicht deze zo spoedig mogelijk voor zijn rekening te (doen) herstellen of op verzoek van contractant te vervangen, zonder dat contractant tot enige extra vergoeding gehouden is. Dit alles onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om eventueel voor contractant of haar contractant ontstane schade, vertraging schade daaronder begrepen, te vergoeden.

 3. Bij afkeuring van het geleverde of een onderdeel daarvan, heeft contractant het recht de


betaling van een gedeelte van de prijs op te schorten. Dit laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot vergoeding van (verdere) schade die contractant ten gevolge van de afkeuring van het geleverde of een onderdeel daarvan lijdt of zal lijden.

4. Het in het voorgaande lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op zaken/verrichte werkzaamheden, die niet beproefd hoeven te worden, maar waarvan bij levering of montage blijkt dat zij geheel of gedeeltelijk niet overeenstemmen met hetgeen is afgesproken tussen partijen.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag,, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaande de redelijke kosten ter vaststelling van

  de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 19 - Hulppersonen

 1. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van contractant de levering van zaken en/of het werk, geheel of gedeeltelijk aan een derde over te laten.

 2. Indien de levering van zaken en/of het werk is overgedragen aan een derde, is de opdrachtnemer gehouden contractant desgevraagd mede te delen welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van BTW, loonbelasting en sociale premies.

 3. Contractant kan aan het verlenen van haar toestemming de voorwaarde verbinden dat de opdrachtnemer ten behoeve van contractant een stil pandrecht vestigt op zijn rechten voortvloeiende uit de overeenkomst met de derde.

 4. Na schriftelijke toestemming van contractant dient de opdrachtnemer een schriftelijk overeenkomst op te stellen tussen haar en de derde. Van deze overeenkomsten dienen deze algemene voorwaarden deel uit te maken.

 5. Ingeschakeld (hulp)personeel dient te voldoen aan de door contractant te stellen eisen en -bij gebreke van dergelijke eisen- aan de algemene eisen van vakbekwaamheid.

 6. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van contractant is het niet toegestaan om gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten.

 7. Bij uitbesteding van het werk of gebruikmaking van (een) door een derde ter beschikking gestelde werknemer(s) en/of (een)zelfstandige(n) zonder personeel als bedoeld in de twee voorgaande leden is de opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften


ex. Art. 16b lid 8 respectievelijk art. 16a lid 1 Coördinatiewet Sociale Verzekering na te leven.


Artikel 20 - Facturering

 1. De opdrachtnemer dient facturen in tweevoud aan contractant toe te zenden.

 2. Eventuele opdrachten voor meer- en minderwerk alsmede wijzigingen als hiervoor

  bedoeld dienen door de opdrachtnemer afzonderlijk te worden gefactureerd.

 3. De factuur van de opdrachtnemer dient te voldoen aan de eisen zoals die voortvloeien uit

  de Wet op de Omzetbelasting. De opdrachtnemer dient op de factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:

 1. de dagtekening;

 2. het factuurnummer;

 1. naam, adres en woonplaats van de opdrachtnemer;

 2. het projectnummer van de opdracht;

 3. het werk en de plaats van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;

 4. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;

 5. een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan

  niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting;

 6. het nummer van de bankrekening van de opdrachtnemer;

 7. het nummer van de G-rekening;

 8. indien sprake is van onderaanneming in de zin van de Wet

  Ketenaansprakelijkheid: de omvang van de loonsom CSV, opgenomen in het gefactureerde bedrag gebaseerd op vooraf overeengekomen afspraken ten aanzien van de loonsom en

 9. afdrachtsverplichtingen;

 10. het BTW nummer.

4. Facturen van de opdrachtnemer die niet voldoen aan de in het voorgaande lid vermelde

vereisten, zullen door contractant ter completering aan de opdrachtnemer worden geretourneerd. betalingstermijn

Artikel 21 - Prijzen en prijsverhogingen

Artikel 22 - Betaling

 1. Tenzij anders vermeld, dienen de in de opdracht genoemde prijzen te bevatten alle kosten en lasten en alle adviezen van de opdrachtnemer, direct en/of indirect verband houdende met de leveringen c.q. werkzaamheden van de opdrachtnemer.

 2. Wijzigingen in prijzen, lonen, belastingen en rechten, één en ander in de ruimste zin van het woord, worden niet doorberekend aan contractant, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

 1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van een factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Contractant behoeft slechts te betalen, indien:

 1. Contractant een ondertekende en ongewijzigde kopie van het onderaannemingcontract c.q. het opdrachtformulier heeft terug ontvangen van de opdrachtnemer;

 2. Het geleverde of een gedeelte van het geleverde waarop de termijnbetaling betrekking heeft, door de opdrachtnemer naar genoegen van contractant is geleverd;

 3. De opdrachtnemer, indien contractant hierom vraagt, heeft aangetoond dat hij de bij het werk betrokken werknemers heeft betaald, alsmede dat hij voor deze werknemers de verschuldigde loonbelasting en premies sociale verzekeringen heeft voldaan.

3. De opdrachtnemer dient binnen 4 weken na levering zijn factuur te zake van het hem eventueel nog toekomende bedrag bij contractant in te dienen. Doet de opdrachtnemer

dit niet dan wordt deze geacht het mogelijke resterende verschuldigde bedrag op

contractant te hebben prijsgegeven.

 1. Contractant is niet gehouden om ten behoeve van de opdrachtnemer enige zekerheid te

  stellen voor de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

 2. Contractant betaalt niet vooruit, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen. In dat geval

  dient de opdrachtnemer, indien contractant dat verlangd, aan contractant een deugdelijke bankgarantie te verstrekken voor het bedrag van de vooruitbetaling.

Artikel 23 - Afdracht premies sociale verzekeringswetten en loonheffing

1. Contractant heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer te zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor hij in gevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de opdrachtnemer te betalen

door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet

Ketenaansprakelijkheid.

 1. Contractant is daarnaast te allen tijde bevoegd de in het vorige lid genoemde bedragen

  aan premies sociale verzekeringen en loonbelasting van de (onder)aanneemsom in te houden en namens de opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging en/of ontvanger der belastingen te voldoen. In dat geval is contractant jegens de opdrachtnemer gekweten tot het desbetreffende bedrag.

 2. Indien contractant met de opdrachtnemer een bepaald percentage is overeengekomen dat van het loonkostenbestanddeel door haar op de G-rekening zal worden gestort, is contractant gerechtigd dit percentage te wijzigen, indien en voor zover mocht blijken dat het overeengekomen percentage niet overeenstemt met de door de opdrachtnemer werkelijk verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting.

 3. Indien contractant na aansprakelijkheidsstelling voor door de opdrachtnemer of na hem komende derden niet-betaalde belastingen en premies, deze belastingen of premies heeft moeten voldoen, heeft zij, ten belope van het gehele bedrag dat door haar is voldaan,


verhaal op de opdrachtnemer.
5. Contractant is eveneens gerechtigd tot compensatie van de door haar in verband met de

overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen met niet-opeisbare vorderingen van contractant op de opdrachtnemer te zake van door deze of na hem komende derden niet betaalde premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor contractant op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid kan worden aangesproken.


Artikel 24 - Bijzondere aansprakelijkheid - Wet arbeid vreemdelingen

 1. Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen dienen tewerkgestelde werknemers onder bepaalde omstandigheden te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Bij overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen kan aan zowel opdrachtnemer als contractant een sanctie worden opgelegd.

 2. opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk een aansprakelijk voor de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen. Indien aan contractant vanwege een overtreding door welke partij dan ook van de Wet arbeid vreemdelingen een sanctie wordt opgelegd, welke overtreding verband houdt met het gedrag van opdrachtnemer, is opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade, zoals (maar niet uitsluitend) het boetebedrag, dat de contractant daardoor lijdt. opdrachtnemer vrijwaart de contractant voor alle kosten die voortvloeien uit het voorgaande.

Artikel 25 - Opschorting en ontbinding

 1. Contractant behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten indien de opdrachtnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere overeenkomst met de contractant nakomt of dreigt niet na te komen.

 2. In het geval de opdrachtnemer niet, althans niet op genoegzame wijze en/of niet tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, is de opdrachtnemer verplicht de schade die contractant hierdoor lijdt te vergoeden, tenzij er

sprake is van overmacht. contractant is, in het geval zoals hiervoor bedoeld, of in het geval de opdrachtnemer hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend, gerechtigd het Werk naar eigen goedvinden te herstellen of te laten herstellen. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Herstel van het Werk laat de overige verplichtingen van de opdrachtnemer, voortvloeiende uit de overeenkomst, onverlet.

3. Contractant is gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang, bij schriftelijke kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige contractuele en wettelijke rechten, de uitvoering van haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

1. de opdrachtnemer, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gegund, niet, althans niet op genoegzame wijze en/of niet tijdig

voldoet een één of meer verplichtingen voortvloeiend uit, of verband houdend

met, de overeenkomst;

 1. de opdrachtnemer surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend;

 2. het faillissement van de opdrachtnemer wordt aangevraagd of de opdrachtnemer

  is staat van faillissement wordt verklaard;

 3. de opdrachtnemer een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuldeisers;

 4. de onderneming van de opdrachtnemer wordt geliquideerd of wordt gestaakt;

 5. de zeggenschap over de onderneming van de opdrachtnemer wijzigt;

 6. de onderneming van de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan een derde

  wordt vervreemd;

 7. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de opdrachtnemer beslag wordt

  gelegd en dit beslag niet binnen één maand is opgeheven.

4. Naast de bovenstaande ontbindingsbevoegdheden heeft contractant ook het recht de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring en zonder ingebrekestelling te ontbinden indien de hoofdaannemingsovereenkomst wordt beëindigd door de

opdrachtgever van contractant. Dit is onder meer het geval (maar niet uitsluitend) indien de hoofdaannemingsovereenkomst door contractant of opdrachtgever is opgezegd, door een buitengerechtelijke verklaring is ontbonden dan wel de contractant of de contractant een gerechtelijke ontbinding heeft gevorderd. In het laatste geval (van een vordering tot ontbinding aan de rechter) geldt dat de contractant tegenover opdrachtnemer de voorgenoemde ontbindingsbevoegdheid toekomt op het moment dat de betreffende dagvaarding aan de contractant c.q. de contractant is uitgebracht.

 1. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal de afrekening met de opdrachtnemer plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is verricht en aanvaard en met verrekening van hetgeen contractant toekomt als schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming, dan wel uit hoofde van onrechtmatige daad.

 2. Contractant is in alle hiervoor genoemde gevallen gerechtigd het op het werk aanwezige, door de opdrachtnemer gebruikte hulpmateriaal, zoals steigers, in verband met de voltooiing van het door de opdrachtnemer aangenomen werk kosteloos te gebruiken.

Artikel 26 - Meer- en minderwerk

 1. Contractant heeft het recht te verlangen dat de opdrachtnemer meer- c.q. minderwerk verricht.

 2. Indien de opdrachtnemer meer- of minderwerk constateert, stelt de opdrachtnemer contractant hiervan onmiddellijk op de hoogte. Met de uitvoering van meerwerk mag niet eerder worden aangevangen dan nadat contractant dit uitdrukkelijk schriftelijk aan hem heeft opgedragen.

 3. De opdrachtnemer heeft geen recht op betaling van meerwerk indien contractant dit meerwerk niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft opgedragen dan wel de contractant niet betaald krijgt van haar contractant.

Artikel 27 - Intellectuele eigendomsrechten en hulpmiddelen

 1. De door of vanwege de contractant verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, e.d. blijven haar eigendom.

 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt contractant de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde zaken, de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,(proef)modellen, programmatuur enz.

 3. De opdrachtnemer garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de overeenkomst aan contractant materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

 4. De opdrachtnemer garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door de opdrachtnemer (of derden namens de opdrachtnemer) aan contractant verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De

opdrachtnemer vrijwaart contractant voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 1. De opdrachtnemer is gehouden tot vergoeding van alle schade die contractant door aanspraken met betrekking tot door derden beweerde rechten lijdt. Verder is de opdrachtnemer gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan contractant met betrekking tot dergelijke aanspraken.

 2. De opdrachtnemer is verplicht de hulpmiddelen op de overeengekomen leveringsdatum aan contractant terug te geven. Voorts is hij verplicht de hulpmiddelen op eerste aanvraag van contractant ter beschikking te stellen.

 3. Indien contractant de hulpmiddelen niet, niet volledig, of beschadigd (terug) ontvangt, dient de opdrachtnemer alle daardoor voor contractant ontstane schade te vergoeden. contractant is in dat geval bevoegd het bedrag van de schadevergoeding op de door haar aan de opdrachtnemer te betalen prijs, in mindering te brengen.

 4. Contractant is bevoegd tot keuring van alle door de opdrachtnemer bij de uitvoering van


de overeenkomst te gebruiken materialen en hulpmiddelen. Contractant is voorts bevoegd het gebruik van bepaalde materialen en hulpmiddelen dwingend voor te schrijven.


Artikel 28- Geheimhouding

 1. Zowel tijdens als na afloop van een overeenkomst houdt de opdrachtnemer al hetgeen haar omtrent de (bedrijfsvoering van) contractant en/of het Werk ter kennis is gekomen geheim, en maakt deze niet bekend aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van contractant, met uitzondering van derden die door de opdrachtnemer, in overeenstemming met het bepaalde in de overeenkomst, bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

 2. De geheimhoudingsplicht, zoals bedoeld in dit artikel, heeft tevens betrekking op informatie vervat in rapporten, tekeningen, ontwerpen en/of andere documenten die contractant aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt dan wel speciaal voor contractant worden samengesteld in het kader van de overeenkomst.

 3. De opdrachtnemer legt aan haar directie, personeelsleden en eventuele ingeschakelde derden een zelfde plicht tot geheimhouding op als bedoeld in dit artikel, en staat ervoor in dat deze (rechts)personen zich houden aan de geheimhoudingsplicht.

 4. De geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in dit artikel, blijft bestaan na het einde van de overeenkomst.

Artikel 29 - Varia

 1. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan de nakoming van enige verbintenis jegens contractant op te schorten.

 2. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan enige vordering te verrekenen met een schuld aan de opdrachtnemer.

 3. Het is opdrachtnemer verboden haar vorderingen op contractant aan een derde over te dragen of te bezwaren met enig beperkt recht (zoals maar niet uitsluitend een pandrecht). Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking, waardoor een overdracht of bezwaring niet tot stand kan komen.

 4. De opdrachtnemer moet beschikken en telkens wanneer contractant daarom verzoekt, overleggen:

 1. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging;

 2. zijn vestigingsvergunning.

 1. De opdrachtnemer is verplicht wekelijks op eigen initiatief aan contractant een staat te overhandigen bevattende de namen van alle werknemers, die door hem van week tot week in het werk zijn gesteld, zulks onder vermelding van het aantal uren.

 2. De opdrachtnemer is verplicht om - telkens wanneer contractant daarom verzoekt - een verklaring te overleggen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging, alsmede een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

 3. De opdrachtnemer dient zelf en voor eigen rekening zijn werk, personeel, materialen en aansprakelijkheid bij een te goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico's.

Artikel 30 - Toepasselijk recht en geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen contractant en opdrachtnemer is Nederlands recht van


toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.
2. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.


steigerbouw/verhuur voorwaarden
Artikel

1. Definities 

AV: De onderhavige algemene voorwaarden. Dienstverlening kars:.; gebruiker van deze voorwaarden Opdracht: Iedere overeenkomst die wordt aangegaan met Dienstverlening kars. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die met Dienstverlening kars een overeenkomst afsluit. Goederen: Al hetgeen door Dienstverlening kars krachtens een overeenkomst aan een opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, dan wel gebruikt bij uitvoering van de betrokken opdracht.
2. Toepasselijkheid
2.1. Deze AV zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die worden aangegaan door en met Dienstverlening kars, voor leveringen en diensten waarvan de aard met deze AV verenigbaar zijn.
2.2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever die met Dienstverlening kars een overeenkomst sluit wordt uitgesloten, zulks ook indien de algemene voorwaarden van opdrachtgever een soortgelijke uitsluitingsclausule bevat.
2.3. Van deze AV en het gestelde in 2.1 en 2.2 kan slechts bij schriftelijke- door beide partijen getekende overeenkomst- worden afgeweken. Indien in zo'n geval slechts ten dele van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3. Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten.

3.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
3.2. Overeenkomsten komen tot stand zodra Dienstverlening kars een door de opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Opdracht en aanvaarding komen slechts schriftelijk tot stand. Eventuele wijzigingen c.q. aanvullingen op een overeenkomst alsmede de acceptatie daarvan dienen eveneens schriftelijk plaats te vinden dan wel te worden bevestigd.
3.3. Indien een door Dienstverlening kars aan opdrachtgever gezonden schriftelijke opdrachtbevestiging niet, of niet binnen 7 dagen na verzending ervan, ondertekend aan Dienstverlening kars wordt geretourneerd, dan mag Dienstverlening kars ervan uitgaan dat de opdrachtgever stilzwijgend akkoord is gegaan met de inhoud van evenbedoelde opdrachtbevestiging, tenzij de opdrachtgever binnen deze termijn schriftelijk te kennen geeft niet ermee akkoord te gaan.
4. Prijzen en Tarieven.

4.1. Prijzen en tarieven worden per opdracht door Dienstverlening kars vastgesteld en gelden slechts voor de datum van de levering van diensten en/of goederen, c.q. de duur van de overeenkomst en zijn exclusief BTW en af depot, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.2. In de prijzen en tarieven van Dienstverlening kars zijn slechts (in)begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide bestanddelen.
4.3. De door de opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen volgens overeenkomst en/of na mededeling aan de opdrachtgever ter beschikking staan van de opdrachtgever tot, tenzij anders is overeengekomen, en met de overeengekomen beëindigingdatum c.q. de datum waarop de goederen zijn teruggehaald c.q. in goede staat zijn terugbezorgd. Daarbij geldt dat de prijs telkens aan de hand van het laatste tijdstip wordt berekend.

4.4. Huurtermijnen zijn ondeelbaar. Opdrachtgever is altijd de huurtermijn voor een volledige huurperiode aan Dienstverlening kars verschuldigd. Vorstverletdagen hebben geen invloed op lengte of duur van de huurtermijnen en berekening van de huurprijs.
4.5. Huurprijzen zijn gebaseerd op normaal, in de branche gebruikelijk gebruik van de goederen. Opdrachtgever verplicht zich dan ook de goederen op die wijze te gebruiken. Kosten verband houdende met bovenmatige slijtage zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Ook na het einde van de huurovereenkomst volledig recht op schadevergoeding, bij schade aan of verlies of vermissing van goederen.
4.6. Dienstverlening kars heeft het recht om van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld belastingverhogingen, accijnzen, boeten en bijkomende kosten vanwege politiebegeleiding en dergelijke door te berekenen in de uiteindelijke huurprijs c.q. deze afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Aflevering en Risico
5.1. De uitvoering van alle opdrachten dan wel de wijzigingen daarvan of aanvulling daarop zijn gebaseerd op goed te bereiken en te berijden terreinen. Indien achteraf blijkt, dat de terreinen niet goed te bereiken of berijden zijn, heeft Dienstverlening kars het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten. De situatie op het terrein

dient zodanig te zijn dat de goederen goed en veilig kunnen worden opgesteld. Blijkt dit niet het geval, dan heeft Dienstverlening kars het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg hiervan ontstane meerkosten.

5.2. Mocht de gesteldheid der terreinen echter van zodanige aard zijn, dat de uitvoering van de opdracht niet dan met groot risico voor de goederen en verdere gereedschappen en / of het personeel of andere hulppersonen van Dienstverlening kars zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van laatstgenoemde, dan heeft Dienstverlening kars het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en de goederen naar zijn bedrijf te laten terugkeren. Ingeval van het staken van de opdracht als gevolg van de in dit artikel omschreven omstandigheden heeft Dienstverlening kars recht op een schadevergoeding ter hoogte van de door haar aantoonbaar geleden schade.
5.3. Dienstverlening kars zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien: a) Dienstverlening kars c.q. haar personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, asbest; b) de situatie op de arbeidsplek niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet; c) de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte hijsgereedschappen van de opdrachtgever niet aan wettelijke eisen voldoen; d) bij de uitvoering van de opdracht sprake is van een zodanige windsnelheid in de omgeving van de kraan dat Dienstverlening kars is genoodzaakt deze hetzij conform de voorschriften van de fabrikant hetzij conform NEN 2024 of NEN 2046 en de hijstabel buiten bedrijf te stellen.
5.4. Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen 24 uur kunnen worden hervat, zal Dienstverlening kars gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen zonder uit dien hoofde tot enigerlei schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden.
5.5. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zal gedurende de duur van de opschorting het overeengekomen tarief onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen werkzaamheden kunnen worden hervat. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal deze ook zijn verschuldigd indien Dienstverlening kars de opdracht conform het in dit artikel bepaalde tussentijds beëindigt. In het geval geen vaste prijs is overeengekomen, wordt bij

overschrijding van de geplande tijd de hieromtrent in het contract overeengekomen vergoeding gehanteerd.
6. Aantallen en Reclames
6.1. Alle zendingen worden door Dienstverlening kars zorgvuldig geteld en gecontroleerd op de juistheid van de op de verzendbonnen en/of vrachtbrieven vermelde aantallen. De opdrachtgever dient deze aantallen te controleren en eventuele verschillen direct na ontvangst aan Dienstverlening kars te melden. Indien de opdrachtgever bij ontvangst van de goederen niet direct verschillen aan Dienstverlening kars meldt, worden de aantallen vermeld op de verzendbonnen en/of vrachtbrieven als juist aangenomen.

6.2. Reclames over kwaliteit en toepasbaarheid van geleverde goederen dienen binnen 7 dagen na levering der goederen schriftelijk bij Dienstverlening kars te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op Dienstverlening kars verliest.

7. Retourzending
7.1. Geleverde goederen mogen door de opdrachtgever uitsluitend teruggezonden worden na schriftelijke akkoordverklaring van Dienstverlening kars.
7.2. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8. Overige verplichtingen van de opdrachtgever
8.1. Het is opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, in verkoop aan te bieden, te verkopen of anderszins te vervreemden of te bezwaren.
8.2. Het is opdrachtgever voorts niet toegestaan de gehuurde goederen zonder toestemming van Dienstverlening kars te verwijderen van de plaats waarvoor de goederen krachtens overeenkomst bestemd waren.
8.3. Opdrachtgever is verplicht de gehuurde goederen te verzekeren tegen vervangingswaarde terzake van het risico van schade, vermissing en diefstal
8.4. Behoudens normale slijtage is opdrachtgever gehouden Dienstverlening kars van schade aan het gehuurde terstond in kennis te stellen. Opdrachtgever dient voorts aan Dienstverlening kars tijdig, minimaal 3 dagen van te voren, melding te maken van eventuele retourzendingen gedurende de huurperiode.

8.5. Gedurende de huurperiode is opdrachtgever gehouden alle voorschriften van overheidswege in acht te nemen. Opdrachtgever vrijwaart door ondertekening van de huurovereenkomst Dienstverlening kars voor alle schade voortvloeiende uit het niet naleven van dergelijke voorschriften.

8.6. Indien tussen partijen is overeengekomen dat Dienstverlening kars de goederen aan het einde van de huurperiode afhaalt, draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle goederen transportgereed staan. Blijft opdrachtgever hiermee in gebreke dan komen de hiermee verband houdende kosten voor rekening van opdrachtgever.

8.7. Indien verhuur van goederen in gemonteerde staat is overeengekomen en montage of demontage wordt vertraagd als gevolg van omstandigheden waarop Dienstverlening kars geen invloed heeft, dan heeft zulks geen invloed op de duur van de huurperiode.

8.8. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat gehuurde goederen niet vermengd raken met soortgelijke goederen die niet aan Dienstverlening kars toebehoren. Indien opdrachtgever vermenging laat optreden, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor schade die daar voor Dienstverlening kars uit voortvloeit. De hoogte van die schade wordt vastgesteld aan de hand van de waarde van de goederen van Dienstverlening kars.

8.9. Het is opdrachtgever niet toegestaan om reclame-uitingen te plaatsen op de gehuurde goederen, zonder toestemming van Dienstverlening kars.
9. Betalingen

9.1. Alle betalingen dienen contant of binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welken hoofde dan ook, kosteloos op het kantoor van Germabouw dan wel op haar Bank- of Gironummer door bijschrijving te worden voldaan, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.

9.2. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn als genoemd in artikel
9.1. volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door de enkele overschrijding van de genoemde periode.

9.3. Zodra de opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichting in verzuim is, is hij gehouden de wettelijke (handels)rente- een gedeelte van een maand als een maand

gerekend-over het totale opeisbare bedrag aan Dienstverlening kars te betalen. Daarenboven komen alle schaden en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van de betrokken opdrachtgever.

9.4. Dienstverlening kars is gerechtigd verplichtingen welke zij jegens opdrachtgever op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering, jegens Dienstverlening kars niet nakomt. Indien de opdrachtgever meer dan dertig dagen in verzuim is, behoudt Dienstverlening kars zich het recht voor iedere overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, onverminderd het recht van Dienstverlening kars op volledige schadevergoeding door de opdrachtgever.
10. Beëindiging overeenkomst
10.1. In geval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 week de huurovereenkomst schriftelijk beëindigen.
10.2. Dienstverlening kars is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.3. Indien gebleken is van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van opdrachtgever wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.
10.4. Dienstverlening kars behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen indien: a) Het personeel van Dienstverlening kars dan wel hulppersonen welke de uitvoering van de opdracht volgens overeenkomst opgedragen hebben gekregen (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen; b) Indien bij de uitvoering van de opdracht de weersomstandigheden, met name de windsnelheid, van dien aard is dat het voortzetten hiervan niet verantwoord is.
10.5. Dienstverlening kars behoudt na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomt voor de opdrachtgever voortvloeiende

verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan goederen c.q. als gevolg van vermissing hiervan.
11. Overmacht
11.1. In geval van overmacht heeft Dienstverlening kars het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Dienstverlening kars tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11.2. Onder overmacht wordt in deze AV verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Dienstverlening kars liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Dienstverlening kars geen uitvoering van de overeenkomst verlangd kan worden. Onder deze omstandig moeten in ieder geval, doch niet limitatief begrepen worden: niet of niet tijdige levering door toeleveranciers; ziekte van personeel van Dienstverlening kars; gebreken in hulp- en transportmiddelen; brand; staking; verkeersbelemmeringen; gebrek aan grond- en hulpstoffen, brandstoffen, elektriciteit; vorst; overstroming; ijzel; sneeuw; en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden

12. Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten van Dienstverlening kars met de opdrachtgever en op deze AV is Nederlands recht van toepassing
12.2. De bevoegde rechter in het arrondissement waar Dienstverlening kars gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd geschillen tussen Dienstverlening kars en haar opdrachtgever, voortvloeiende uit tussen partijen gesloten overeenkomsten te berechten, tenzij Dienstverlening kars de voorkeur geeft aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever.

Disclaimer en copyright

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze site of delen ervan op welke wijze dan ook te verveelvoudigen/kopieëren, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverleningkars.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag worden hergebruikt, openbaar gemaakt of overgenomen op een andere website zonder medeweten en toestemming
Alle teksten en afbeeldingen zijn gemaakt of samengesteld door Dienstverleningkars tenzij anders vermeld is. Ook het ontwerp van deze site is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.

Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken

Alle woord/worden- en beeldmateriaal op deze site zijn eigendom van Dienstverleningkars, tenzij anders aangegeven is. Zonder voorafgaande schriftelijke of mail toestemming is het niet toegestaan gebruik te maken van merken waarvan Dienstverleningkars de houder is.

Aansprakelijkheid

Deze website is bedoeld om informatie aan onze klanten te verstrekken. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Dienstverleningkars is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of informatie op externe websites waarnaar op deze site wordt gelinked of die een link bevatten naar deze site.

Contact

Als u nog vragen hebt over de privacy policy van Dienstverleningkars kunt u een e-mailbericht sturen naar info@dienstverleningkars.nl. Onze klantenservice helpt u graag verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.