Algemene voorwaarden steiger verhuur

1. Definities AV: De onderhavige algemene voorwaarden. Dienstverlening kars:.; gebruiker van deze voorwaarden Opdracht: Iedere overeenkomst die wordt aangegaan met Dienstverlening kars. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die met Dienstverlening kars een overeenkomst afsluit. Goederen: Al hetgeen door Dienstverlening kars krachtens een overeenkomst aan een opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, dan wel gebruikt bij uitvoering van de betrokken opdracht. 

2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze AV zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die worden aangegaan door en met Dienstverlening kars, voor leveringen en diensten waarvan de aard met deze AV verenigbaar zijn. 

2.2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever die met Dienstverlening kars een overeenkomst sluit wordt uitgesloten, zulks ook indien de algemene voorwaarden van opdrachtgever een soortgelijke uitsluitingsclausule bevat.

2.3. Van deze AV en het gestelde in 2.1 en 2.2 kan slechts bij schriftelijke- door beide partijen getekende overeenkomst- worden afgeweken. Indien in zo'n geval slechts ten dele van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 3. Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten.

 3.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Overeenkomsten komen tot stand zodra Dienstverlening kars een door de opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Opdracht en aanvaarding komen slechts schriftelijk tot stand. Eventuele wijzigingen c.q. aanvullingen op een overeenkomst alsmede de acceptatie daarvan dienen eveneens schriftelijk plaats te vinden dan wel te worden bevestigd.

3.3. Indien een door Dienstverlening kars aan opdrachtgever gezonden schriftelijke opdrachtbevestiging niet, of niet binnen 7 dagen na verzending ervan, ondertekend aan Dienstverlening kars wordt geretourneerd, dan mag Dienstverlening kars ervan uitgaan dat de opdrachtgever stilzwijgend akkoord is gegaan met de inhoud van evenbedoelde opdrachtbevestiging, tenzij de opdrachtgever binnen deze termijn schriftelijk te kennen geeft niet ermee akkoord te gaan.

4. Prijzen en Tarieven.

4.1. Prijzen en tarieven worden per opdracht door Dienstverlening kars vastgesteld en gelden slechts voor de datum van de levering van diensten en/of goederen, c.q. de duur van de overeenkomst en zijn exclusief BTW en af depot, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

4.2. In de prijzen en tarieven van Dienstverlening kars zijn slechts (in)begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide bestanddelen. 

4.3. De door de opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen volgens overeenkomst en/of na mededeling aan de opdrachtgever ter beschikking staan van de opdrachtgever tot, tenzij anders is overeengekomen, en met de overeengekomen beëindigingdatum c.q. de datum waarop de goederen zijn teruggehaald c.q. in goede staat zijn terugbezorgd. Daarbij geldt dat de prijs telkens aan de hand van het laatste tijdstip wordt berekend. 

4.4. Huurtermijnen zijn ondeelbaar. Opdrachtgever is altijd de huurtermijn voor een volledige huurperiode aan Dienstverlening kars verschuldigd. Vorstverletdagen hebben geen invloed op lengte of duur van de huurtermijnen en berekening van de huurprijs. 

4.5. Huurprijzen zijn gebaseerd op normaal, in de branche gebruikelijk gebruik van de goederen. Opdrachtgever verplicht zich dan ook de goederen op die wijze te gebruiken. Kosten verband houdende met bovenmatige slijtage zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Ook na het einde van de huurovereenkomst volledig recht op schadevergoeding, bij schade aan of verlies of vermissing van goederen. 

4.6. Dienstverlening kars heeft het recht om van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld belastingverhogingen, accijnzen, boeten en bijkomende kosten vanwege politiebegeleiding en dergelijke door te berekenen in de uiteindelijke huurprijs c.q. deze afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

5. Aflevering en Risico 

5.1. De uitvoering van alle opdrachten dan wel de wijzigingen daarvan of aanvulling daarop zijn gebaseerd op goed te bereiken en te berijden terreinen. Indien achteraf blijkt, dat de terreinen niet goed te bereiken of berijden zijn, heeft Dienstverlening kars het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten. De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat de goederen goed en veilig kunnen worden opgesteld. Blijkt dit niet het geval, dan heeft Dienstverlening kars het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg hiervan ontstane meerkosten. 

5.2. Mocht de gesteldheid der terreinen echter van zodanige aard zijn, dat de uitvoering van de opdracht niet dan met groot risico voor de goederen en verdere gereedschappen en / of het personeel of andere hulppersonen van Dienstverlening kars zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van laatstgenoemde, dan heeft Dienstverlening kars het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en de goederen naar zijn bedrijf te laten terugkeren. Ingeval van het staken van de opdracht als gevolg van de in dit artikel omschreven omstandigheden heeft Dienstverlening kars recht op een schadevergoeding ter hoogte van de door haar aantoonbaar geleden schade. 

5.3. Dienstverlening kars zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien: a) Dienstverlening kars c.q. haar personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, asbest; b) de situatie op de arbeidsplek niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet; c) de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte hijsgereedschappen van de opdrachtgever niet aan wettelijke eisen voldoen; d) bij de uitvoering van de opdracht sprake is van een zodanige windsnelheid in de omgeving van de kraan dat Dienstverlening kars is genoodzaakt deze hetzij conform de voorschriften van de fabrikant hetzij conform NEN 2024 of NEN 2046 en de hijstabel buiten bedrijf te stellen. 

5.4. Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen 24 uur kunnen worden hervat, zal Dienstverlening kars gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen zonder uit dien hoofde tot enigerlei schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. 

5.5. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zal gedurende de duur van de opschorting het overeengekomen tarief onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen werkzaamheden kunnen worden hervat. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal deze ook zijn verschuldigd indien Dienstverlening kars de opdracht conform het in dit artikel bepaalde tussentijds beëindigt. In het geval geen vaste prijs is overeengekomen, wordt bij overschrijding van de geplande tijd de hieromtrent in het contract overeengekomen vergoeding gehanteerd. 

6. Aantallen en Reclames 

6.1. Alle zendingen worden door Dienstverlening kars zorgvuldig geteld en gecontroleerd op de juistheid van de op de verzendbonnen en/of vrachtbrieven vermelde aantallen. De opdrachtgever dient deze aantallen te controleren en eventuele verschillen direct na ontvangst aan Dienstverlening kars te melden. Indien de opdrachtgever bij ontvangst van de goederen niet direct verschillen aan Dienstverlening kars meldt, worden de aantallen vermeld op de verzendbonnen en/of vrachtbrieven als juist aangenomen. 

6.2. Reclames over kwaliteit en toepasbaarheid van geleverde goederen dienen binnen 7 dagen na levering der goederen schriftelijk bij Dienstverlening kars te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op Dienstverlening kars verliest. 

7. Retourzending 

7.1. Geleverde goederen mogen door de opdrachtgever uitsluitend teruggezonden worden na schriftelijke akkoordverklaring van Dienstverlening kars. 

7.2. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Overige verplichtingen van de opdrachtgever 

8.1. Het is opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, in verkoop aan te bieden, te verkopen of anderszins te vervreemden of te bezwaren. 

8.2. Het is opdrachtgever voorts niet toegestaan de gehuurde goederen zonder toestemming van  Dienstverlening kars te verwijderen van de plaats waarvoor de goederen krachtens overeenkomst bestemd waren. 

8.3. Opdrachtgever is verplicht de gehuurde goederen te verzekeren tegen vervangingswaarde terzake van het risico van schade, vermissing en diefstal 

8.4. Behoudens normale slijtage is opdrachtgever gehouden Dienstverlening kars van schade aan het gehuurde terstond in kennis te stellen. Opdrachtgever dient voorts aan Dienstverlening kars tijdig, minimaal 3 dagen van te voren, melding te maken van eventuele retourzendingen gedurende de huurperiode. 

8.5. Gedurende de huurperiode is opdrachtgever gehouden alle voorschriften van overheidswege in acht te nemen. Opdrachtgever vrijwaart door ondertekening van de huurovereenkomst Dienstverlening kars voor alle schade voortvloeiende uit het niet naleven van dergelijke voorschriften. 

8.6. Indien tussen partijen is overeengekomen dat Dienstverlening kars de goederen aan het einde van de huurperiode afhaalt, draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle goederen transportgereed staan. Blijft opdrachtgever hiermee in gebreke dan komen de hiermee verband houdende kosten voor rekening van opdrachtgever. 

8.7. Indien verhuur van goederen in gemonteerde staat is overeengekomen en montage of demontage wordt vertraagd als gevolg van omstandigheden waarop Dienstverlening kars geen invloed heeft, dan heeft zulks geen invloed op de duur van de huurperiode. 

8.8. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat gehuurde goederen niet vermengd raken met soortgelijke goederen die niet aan Dienstverlening kars toebehoren. Indien opdrachtgever vermenging laat optreden, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor schade die daar voor Dienstverlening kars uit voortvloeit. De hoogte van die schade wordt vastgesteld aan de hand van de waarde van de goederen van Dienstverlening kars. 

8.9. Het is opdrachtgever niet toegestaan om reclame-uitingen te plaatsen op de gehuurde goederen, zonder toestemming van Dienstverlening kars. 

9. Betalingen 

9.1. Alle betalingen dienen contant of binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welken hoofde dan ook, kosteloos op het kantoor van Germabouw dan wel op haar Bank- of Gironummer door bijschrijving te worden voldaan, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. 

9.2. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn als genoemd in artikel 

9.1. volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door de enkele overschrijding van de genoemde periode. 

9.3. Zodra de opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichting in verzuim is, is hij gehouden de wettelijke (handels)rente- een gedeelte van een maand als een maand gerekend-over het totale opeisbare bedrag aan Dienstverlening kars te betalen. Daarenboven komen alle schaden en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van de betrokken opdrachtgever. 

9.4. Dienstverlening kars is gerechtigd verplichtingen welke zij jegens opdrachtgever op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering, jegens Dienstverlening kars niet nakomt. Indien de opdrachtgever meer dan dertig dagen in verzuim is, behoudt Dienstverlening kars zich het recht voor iedere overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, onverminderd het recht van Dienstverlening kars op volledige schadevergoeding door de opdrachtgever. 

10. Beëindiging overeenkomst 

10.1. In geval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 week de huurovereenkomst schriftelijk beëindigen. 

10.2. Dienstverlening kars is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

10.3. Indien gebleken is van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van opdrachtgever wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. 

10.4. Dienstverlening kars behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen indien: a) Het personeel van Dienstverlening kars dan wel hulppersonen welke de uitvoering van de opdracht volgens overeenkomst opgedragen hebben gekregen (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen; b) Indien bij de uitvoering van de opdracht de weersomstandigheden, met name de windsnelheid, van dien aard is dat het voortzetten hiervan niet verantwoord is. 

10.5. Dienstverlening kars behoudt na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomt voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan goederen c.q. als gevolg van vermissing hiervan. 

11. Overmacht 

11.1. In geval van overmacht heeft Dienstverlening kars het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Dienstverlening kars tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

11.2. Onder overmacht wordt in deze AV verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Dienstverlening kars liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Dienstverlening kars geen uitvoering van de overeenkomst verlangd kan worden. Onder deze omstandig moeten in ieder geval, doch niet limitatief begrepen worden: niet of niet tijdige levering door toeleveranciers; ziekte van personeel van Dienstverlening kars; gebreken in hulp- en transportmiddelen; brand; staking; verkeersbelemmeringen; gebrek aan grond- en hulpstoffen, brandstoffen, elektriciteit; vorst; overstroming; ijzel; sneeuw; en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden 

12. Toepasselijk recht en forumkeuze 

12.1. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten van Dienstverlening kars met de opdrachtgever en op deze AV is Nederlands recht van toepassing 

12.2. De bevoegde rechter in het arrondissement waar Dienstverlening kars gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd geschillen tussen Dienstverlening kars en haar opdrachtgever, voortvloeiende uit tussen partijen gesloten overeenkomsten te berechten, tenzij Dienstverlening kars de voorkeur geeft aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever.